Historie 50 år - Leegaard WebSite & Photography

Gå til indhold

Historie 50 år

Jubii60
Ørebroskolens Jubilæum 50 år

Historie 50 år
Som stort projekt for daværende Kettrup-Gøttrup Kommune enedes man i årene omkring 1960 om at samle kommunens skoler i en ny og moderne centralskole, som blev placeret midt i distriktet

-
nærmere betegnet ved Ørebro, hvor der var skel imellem de to sogne.

Ørebroskolen
Før Ørebroskolen stod klar til ibrugtagning den 24. august 1963, var en her beliggende ejendom blevet bortsprængt.


Ørebroskolen

Ørebroskolen stod klar til ibrugtagning den 24. august 1963
Skolens officielle indvielse
Skolens officielle indvielse blev fejret den 22. april 1964 med officielle gæster og taler midt på dagen - og med hyggelig fest med dans om aftenen for skolekreds og skolens ansatte.

Ved skolens start var der 264 elever fordelt på 1. - 8. klasse. De følgende år steg elevtallet til skolens højeste - nemlig 296. Da var tilkommet børnehaveklasse og 9. klasse i slutningen af årtiet.

Omkring 1970 begyndte det dalende fødselstal i distriktet at gøre sig gældende og det blev planlagt, at flytte 8. - 9. klasse til Fjerritslev Skole.

Første inspektør
Ørebroskolens første inspektør var 1. lærer Lars Christian Mortensen fra Gøttrup Skole, - i daglig tale: Lærer Mortensen. Tre øvrige lærere fulgte med fra Gøttrup Skole, - alle øvrige var nyansatte, da Korsholm Skole var betjent med vikar og afgående lærer.

For elever, forældre og det unge lærerkollegie var lærer Mortensen et særdeles givende samlingspunkt. Med hans erfarne samt venlige og bestemte væsen fik skolen stor værdi som lærings- og samlingssted for egnens børn og voksne.

Det var under hans ledelse Ørebroskolen fik sin skikkelse - som skolekredsens egen skole i kommunen og senere i Fjerritslev storkommune. Stadig 40 år senere værnes der om denne status til gavn og glæde for brugere og ansatte.

Kommunesammenlægningen i 1970
Kort tid efter kommunesammenlægningen i 1970 var L.C. Mortensen nået til pensionsalderen og en ny tid for Ørebroskolen begyndte.

Den nye Fjerritslev Kommune ansatte i
1972 Charles Slot som ledende skoleinspektør for kommunens samlede skolevæsen. Samtidig overgik Sloth fra ansættelse ved Fjerritslev Skole til skoleinspektør for Ørebroskolen - altså en dobbeltstilling.

Ca. 25 år frem var Fjerritslev kommunes skoleleder samtidig ansat som leder af Ørebroskolen.

Først med ansættelse af skoleinspektør i 1991 Ea Bangsgård fik skolen igen fået selvstændig ledelse.

I 1976 blev skolen udvidet med læseklasse. Der var i de år stor opmærksomhed rettet på
vigtigheden af og retten til at have et godt barneliv. Skolens læringsbegreb blev udvidet, så håndens og omtankens virke blev opprioriteret. Efter knap 20 års eksistens blev denne klasse dog inddraget i Fjerritslev skoles tilbud.

I 1982 nåede Charles Sloth pensionsalderen og blev afløst af Niels Braad, der overtog begge
ansættelsesforhold.

'Fattigfirserne'
Da man befandt sig i "fattigfirserne" måtte der undervises ved hjælp af færre penge - særlig på materialekonto. Samfundet havde fået blik for nedskæringer af skoleudgifter til både boglige og kreative fag. Det blev år med nytænkning. Braad brændte varmt for den efterhånden ret lille skole. Elevtallet var nu stærkt dalende. Med love og regler i hånd var det et stærkt ønsket mål, at Ørebroskolen trods alt kunne bevare sit image, som distriktets egen skole og samlingspunkt.

Nok en lederændring indtraf i 1985, da Niels Braad lod sig friste af muligheden, for at blive leder af
Nr. Nissum Efterskole.

Fjerritslev Kommune
Fjerritslev Kommune gik denne gang uden for egne grænser, da den ansatte Øjvind Madsen, som kom fra Fyn, i dobbeltstillingen - med kontor på Ørebroskolen.

Omsorg for de yngste elevers ve og vel før og efter skoletid var i slutningen af firserne årsag til, at
en forældreflok stod bag oprettelsen af en forældrestyret skolefritidsordning - Regnbuen. Denne fik meget hurtigt god søgning og er i dag en stor afdeling af Ørebroskolen.

Der var meget nyt for en "udefra"
kommende leder at sætte sig ind i og sætte sit præg på.

Efter den første indkøring mødte tidligere
elever op med et for skolen stort projekt - nemlig oplæg til Ørebroskolens 25 års jubilæum.

Fra L.C. Mortensens ledelsestid var vi vant
til at fejre en god anledning. Således blev de 25 år for skolens eksistens da også fejret behørigt. Skoleugen indeholdt "skole som i gamle dage" - 1963 - under forskellige former. Man gik bl.a. over markerne til Gøttrup og holdt undervisning i skolestuen i Gøttrup Skole og på skolens tidligere sportsplads.

Jubilæumsdagen 25 år
På jubilæumsdagen, var der åbent hus på skolen om eftermiddagen, og der blev afholdt stor aftenfest i telt i skolegården. 400 tidligere elever og ansatte havde i den anledning fundet vej til Ørebroskolen.

Da den danske folkeskole er en skole i bevægelse, er det godt for Ørebroskolen at have en leder
på fuld tid.

I alle skolens år er der foretaget en naturlig vedligeholdelse af den i øvrigt altid velholdte skole, der
også i det daglige bliver værnet om. De seneste år er der sat ind med direkte ændringer og udbygning. Nedslidning og ændrede behov har sat sit præg.

Faglokalerne i kælderen blev moderniserede, og sammen med fag- og klasselokaler på øverste
gang skete der en del rokeringer.

Sognebiblioteket er flyttet til Fjerritslev, men Ørebroskolen har bevaret skolebiblioteket.
Som den største udvidelse står i dag Regnbuen, der i 1995 fik selvstændig bygning på skolens grund. I 1997 overgik - Regnbuen - fra forældrestyret skolefritidsordning til kommunal landsbyordning (børnehave og skolefritidsordning) og måtte på grund af den store søgning bygningsmæssigt udvides. Denne afdeling af Ørebroskolen er med til at holde det lokale samfund sammen og har så stor succes, at der siden første bygning blev sat i 1995, blev påbegyndt 2. udvidelse.

Før Ørebroskolens ibrugtagning var Bertel Studsgaard blevet ansat som pedel.

I årene der gik
I1990 blev han afløst af skolens nuværende serviceleder Jens Nielsen (Nyt udtryk for skolens pedel)
I 2003 blev der afholdt en stor 40 års jubilæumsfest med 600 gæster
I 2004 indførte man begrebet skolevenner
          Alle elever i 0. kl. får en ældre elev som skoleven og de
følges ad indtil den store elev forlader skolen.
I 2004 var der indvielse af 200 kvadratmeter stor tilbygning i Regnbuen
I 2007 lykkedes det at få en cykelsti ud til Ørebroskolen, så børnene kunne køre sikkert til og fra skole
I 2008 blev der sammen med frivillige personer fra Røde Kors oprettet lektiecafe
I 2008 blev Ørebroskolen Danmarksmester i energibesparelse og vandt derved en check på kr. 100.000 til elevfest.
          Det blev
fejret i august måned med en kæmpefest med tivoli på sportspladsen og en stor fest i telt om aftenen.
I 2009 indviede man helårs-kælkebakken på legepladsen
I 2009 tiltrådte René Henriksen som skoleleder.
I 2010 fik både skolen og Regnbuen Grønt flag, hvilket de efterfølgende har fået igen hvert år.

Ved ændringen i skolestrukturen i 2011 blev en del små skoler lukket, men heldigvis blev Ørebroskolen bevaret.
Den mistede dog, som alle andre omegnsskoler sin 7. klasse. Det blev
besluttet, at 7. klasse fremover skulle være på Fjerritslev skole.

I 2013 tiltrådte Helle Gjerløv Møller som skoleleder.
I 2013 opførtes en stor flot motorikbane, som gerne skulle blive til gavn for børn i hele kommunen.

Hele institutionen har i længere tid været meget optaget af tankerne bag rullende skolestart, og
man håber at få tilladelse til at begynde dette 1. januar 2014.

Et rigt sang- og musikliv
Skolen har et rigt sang- og musikliv hvilket alle nyder godt af:

- Der er morgensang hver dag
- Udvidet morgensang 2 gange om måneden
- Deltagelse i bl.a. spil dansk arrangementer og Skolernes sangdag
- Der har været emneuger, hvor hele skolen har arbejdet med at indøve en musical og også været på tur til Fjerritslev skole for at vise deres musical.

Ørebroskolen har i dag 108 elever
Regnbuen har 40 børn i børnehaven og 55 børn i SFO

Samlet antal ansatte ved Ørebroskolen udgør 31 personer.
Tilbage til indhold